Beste stagiair

Website Beheren

Beste stagiair

Om een stage aan te vragen in het Sint-Franciscuscollege, doe je eerst een aanvraag bij de stagecoördinator. Hiervoor stuur je het ingevulde aanvraagformulier naar je stagecoördinator. Voor onze school is dit Filip Lijnen (filip.lijnen@sfc.be).

Na goedkeuring word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek wordt ook de administratie afgehandeld. Je brengt in ieder geval de volgende documenten mee: de ingevulde werkpostfiches en alle documenten van je opleidingsinstelling.
Let op: je maakt best gebruik van Edge, Firefox of Safari om de documenten te downloaden.

Klik hier om de risicoanalyses te raadplegenKlik hier om de onthaalbrochure veiligheid en welzijn op school te raadplegenKlik hier om de evacuatierichtlijnen te raadplegen
Als school hebben we een aantal afspraken opgesteld waaraan iedere stagiair moet voldoen.
1

De stagiair is volledig zelf verantwoordelijk voor de gang van zaken. Bij problemen (organisatie, stopzetten van de stage, ...) neemt hij /zij onmiddellijk contact op met de mentor. Indien een stagiair ziek wordt tijdens de stage, verwittigt hij voor het eerste lesuur de stageschool (011 52 07 20), de hogeschool en de mentor.

2

De stageplaatsen zijn beperkt (overcapaciteit van bepaalde vakken, leerkrachten of klassen, ...). Stages kunnen gelopen worden tussen 1 oktober en 31 mei. We wijzen erop dat stages tijdens de laatste 14 dagen voor de examenperiode onmogelijk zijn.

3

De stage moet aangevraagd worden voor:
- de eerstejaarsstudenten, ten laatste op 30 september;
- de tweede- en derdejaarsstudenten, voor 31 mei van het voorgaande schooljaar.

Deze data gelden voor de geïntegreerde lerarenopleiding. Voor de specifieke lerarenopleiding is er overleg mogelijk.

4

Wanneer de stagecoördinator het stagerooster opgesteld heeft , neemt hij contact met de stagiair om dit te bespreken.

5

Indien de stagiair vanuit de instelling een schoolse activiteit moet volgen buiten de lesuren (klassenraad, deliberatie, oudercontact, vergadering leerlingenbegeleiding, ...) dan bespreekt hij dit vooraf met de stagecoördinator.

6

Voor didactisch materiaal zoals handboeken, powerpoint, ingevulde werkboeken, ... zorgt de stagiair zelf, tenzij anders afgesproken werd met de vakmentor.

7

Als stagiair hou je je aan de afspraken van het schoolreglement. Hierin vind je o.a. informatie over de dresscode. Je bent 5 minuten voor het begin van de les aanwezig.