Samen school maken

Website Beheren

Samen school maken

In onze school nemen we inspraak ernstig. School maken is immers een zaak van alle betrokkenen. Leerkrachten werken samen in vakgroepen en andere pedagogische overlegorganen.

Leerlingenraad

De leerlingenraad organiseert niet alleen activiteiten voor leerlingen, maar heeft via de klassenvertegenwoordigers een stem in het samenstellen van het examenrooster, het aanpassen van het schoolreglement, …

De leerlingen organiseren zelf een aantal activiteiten en krijgen uitdagingen, kansen en verantwoordelijkheden. De resultaten hiervan mogen gezien worden. Hun trimestrieel leerlingentijdschrift is een product van heel wat talent!

Onze oud-leerlingen zijn het beste bewijs voor de goede aanpak van onze school. We blijven met hen in contact door een uitgebreide enquête, waarin we hen bevragen over alle aspecten van het voorbije schoolleven. Op die manier kunnen we onze aanpak telkens bijstellen en verbeteren. Via ons tijdschrift XL-ent blijven ook zij op de hoogte van het reilen en zeilen van onze school. Onze jaarlijkse XL Night brengt oud-leerlingen van alle mogelijke jaargangen samen in een feestelijk kader. Oude banden worden hernieuwd, nieuwe banden worden gesmeed.

Oudervereniging

De oudervereniging wil graag alle ouders vertegenwoordigen.Het SFC voert daarom een beleid van betrokkenheid en participatie van ouders.
Er is een constante dialoog, waardoor de ouders nauw betrokken zijn bij wat er zich dagelijks op de school afspeelt.
De oudervereniging vormt een brugfunctie tussen ouders en directie. Zij bevordert de informatie-uitwisseling tussen ouders en school en ook tussen ouders onderling.
De ouders krijgen zo meer inzicht in de visie en werking van de school. Via de oudervereniging is het mogelijk om algemene problemen bespreekbaar te maken.
Zeven keer per jaar is er een algemene vergadering samen met de directie, waar pedagogische thema’s aan bod komen.
Jaarlijks wordt er een vormingsavond georganiseerd voor ouders over actuele thema’s en schoolprojecten worden ondersteund.
Het accent van de oudervereniging in het SFC ligt meer op het meedenken over het beleid van de school dan op activiteiten ter financiële ondersteuning.

Schoolraad

In de schoolraad vind je vertegenwoordigers van het schoolpersoneel, de leerlingen, de ouders en de plaatselijke gemeenschap. Samen bespreken we de schoolvisie, luisteren we naar elkaars standpunten en leren we van elkaar.